Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia
EXERCICIS OPTATIUS
Els mites són relats tradicionals, sovint sobre déus o criatures del regne animal, que pretenen  explicar perquè el món és com és. Els pobles de tots els temps i cultures s’han topat amb una vida  plena de misteris: com va començar el món, perquè es mou el sol pel cel, què fa que les coses  cresquen, perquè les plantes moren a l’hivern i renaixen a la primavera, perquè hi ha terratrèmols,  on van les persones quan moren, etc. L’explicació filosòfica tractarà de donar una explicació racional  a estes qüestions. És el que es coneix com el pas del “mite al lógos”.  Els mites han estat presents en tots els pobles primitius i civilitzacions antigues (Mesopotàmia,  Egipte, el poble hebreu, Grècia, Roma, cultures precolombines, etc.). Però a més de relats  precientífics que pertanyen a una època primitiva de la humanitat, hem de reconèixer la seua  persistència al llarg de tota la història i la seua influència a nivell pedagògic, artístic, cultural i en  l’imaginari col.lectiu. Hui en dia seguixen presents en diversos àmbits, com podem comprovar  curiosament en la cinematografia infantil, de ficció, i en la literatura fantàstica. 
1. Analitza i compara dos dels mites que apareixen dalt,  assenyalant els seus elements mítics i les similituds i  diferències que trobes.  2. Analitza alguna de les pel.lícules o llibres que apareixen en  les vinyetes de dalt, i explica quins elements mítics podem trobar  en ells. 3. En quin sentit els mites són importants en la nostra societat  actual? Raona-ho i posa exemples concrets.  4. Busca algun mite de les civilitzacions esmentades dalt (o  d’altres cultures) i comenta’l en relació amb el tema.  5. Amb els elements explicats en el tema, inventa i desenvolupa  per escrit algun mite per a explicar (TRIA NOMÉS UNA OPCIÓ):  a) El naixement de l’univers i l’aparició de la vida  b) L’iceberg amb què va xocar el “Titanic”  c) El fenomen de “l’eco” i l’extinció dels dinosaures  6. Busca, almenys, 5 obres d’art que tracten o facen referència a  algun aspecte mític (déus, herois, origen de la terra, de la vida,  fenòmens atmosfèrics, de la naturalesa, el més enllà, etc.) i  comenta-les.