REVOLUCIÓ CIENTÍFICA IL.LUSTRACIÓ VOLTAIRE MONTESQUIEU ROUSSEAU EMPIRISME  Escola filosòfica que manté la imposibilitat d’arribar a un coneixement complet de la realitat. Es basa en les impressions captades pels sentits, nega l’existència d’idees innates (la ment és “tan quam tabula rasa”) i li dóna un paper secundari a la raó. Els representants més coneguts són F. Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume
RACIONALISME
Corrent de pensament iniciada  per Descartes (autor que anem  a estudiar amb profunditat),  que defensa que el  coneixement humà pot ser  completament vertader a  través de la “raó” i rebutjant les  dades captades pels sentits.  Sostenen la importància d’un  mètode fonamentat en les  matemàtiques, la intuïció, la  deducció i defensen  l’existència d’idees innates. Com a autors més destacats  podem anomenar Spinoza,  Malebranche i Leibniz. 
Filosofia moderna
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia