Filosofia medieval
Ens trobem en una època marcada  bàsicamente pel “teo-centrisme”, és a dir,  una cosmovisió en què tots els àmbits  (religiós, cultural, polític, econòmic, social, artístic i,  evidentment, filosòfic) giren al voltant de Déu. Així doncs, la reflexió al voltant dels grans temes de la filosofia  van a tindre en aquests segles un destacat caire teològic, i  seran desenvolupats per pensadors destacats de les religions  predominants en aquesta   etapa: el cristianisme i  l’Islam. Els autors més   importants de la  filosofia medieval   són, en bona part, continuadors del   pensament de  Plató, per una part   (Sant Agustí) i,  sobre tot, d’Aristòtil   (Averroes, Avicena,  SANT TOMÀS). Ens centrarem en aquest últim com a  representant màxim de l’etapa, i ens ocuparem bàsicament de  la seua teoria sobre la “Llei Natural”. Finalment, cal indicar altres noms no tan coneguts però  igualment inscrits en aquest període com són San  Bonaventura, Sant Anselm, Escoto Erígena, Duns Scoto,  Maquiavel o Roger Bacon.
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia